Frame 618

Feedbee

Thực hiện bởi: Capi Agency

Khách hàng: Deeper One

Trưởng dự án: Sơn Trần

2021

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Ứng dụng Feedbee đóng vai trò như một mạng xã hội mà ở đó các doanh nghiệp cũng như người dùng có thể đưa ra những ý tưởng và các khảo sát cho các doanh nghiệp khác.