Những điều tuyệt vời từ quy trình

nghiên cứu trải nghiệm

Những điều tuyệt vời từ quy trình nghiên cứu trải nghiệm

Giám sát & Đánh giá

Capi Solution Delivery Process

Dịch vụ tốt tạo nên chất lượng tuyệt vời

1. Khởi động

By exploiting project information data, we will help you to shape Project Goal for both user and business view as well as identify project priority and key success measurements.

3. Lập chiến lược

After research stage, we come up with Workflow Diagram, which expose critical level of each feature. Userflow/Sitemap will be completed to visualize all possible cases and process from entry point to final action. Wireframes followed right after provides you with a pillar and view of upcoming product.

2. Nghiên cứu

UX research is our second step on the way to empathize and get closer with users. At this stage, we will build a complete Personas, User Story and Experience Map.

1. Khởi động

By exploiting project information data, we will help you to shape Project Goal for both user and business view as well as identify project priority and key success measurements.

2. Nghiên cứu

UX research is our second step on the way to empathize and get closer with users. At this stage, we will build a complete Personas, User Story and Experience Map.

3. Lập chiến lược

After research stage, we come up with Workflow Diagram, which expose critical level of each feature. Userflow/Sitemap will be completed to visualize all possible cases and process from entry point to final action. Wireframes followed right after provides you with a pillar and view of upcoming product.

Kết quả sau khi

áp dụng quy trình

Kết quả sau khi áp dụng quy trình

Hoàn thành với chất lượng cao hơn 200+ dự án trong và ngoài nước.
Đạt được sự hài lòng của hơn hơn 900 khách hàng, với hơn 100 đối tác doanh nghiệp.
Tiết kiệm 7528 giờ làm việc của Designer trong 3 năm với hơn 100 sản phẩm thiết kế
Tiết kiệm 21.69% số tiền mà khách hàng có thể phải chi cho các dự án mà không tuân theo quy trình làm việc CSDP.
Cải thiện 62.8% chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng của Capi Creative.
100% khách hàng – nhà thiết kế hiểu về sản phẩm một cách rõ ràng

Hiện thực hóa ý tưởng của bạn